JBL ProAquaTest NH4

Rychlý test na stanovení obsahu amoniaku!

223,56 Kč 250,00 Kč -11%

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do čtvrtek, 14. prosince, pokud objednáte dnes do 08:15.

Ještě 6 ks skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 17. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • pro sladkovodní a mořská akvária a jezírka
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody
 • stanovení NH4 a NH3
 • pro nové nárůsty, v případě onemocnění nebo úhynu ryb

Produkt č. JBL-2412200, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241221

Popis

JBL ProAqua Test NH4 je rychlý test pro stanovení obsahu amoniaku ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Rozklad všech organických látek (zbytků potravy a rostlin, rybích exkrementů) v akváriích a jezírkách probíhá prostřednictvím tzv. dusíkového cyklu. Bílkoviny se přeměňují na amonium a to na dusitany a dusičnany. Za tento proces jsou zodpovědné určité bakterie. Měřením jednotlivých mezihladin amoniaku, dusitanů a dusičnanů lze získat výpovědi o "fungování" systému. Například léky používané k léčbě nemocí ryb mohou poškodit prospěšné čistící bakterie, což vede ke zvýšení hladiny amoniaku a/nebo dusitanů. V dobře udržovaném akváriu s účinným biologickým filtrem zpravidla není amonium měřitelné. Amoniak je rostlinná živina a v nízkých koncentracích není pro ryby toxický. V závislosti na hodnotě pH však může z amoniaku vznikat toxický amoniak (BH3). Z tohoto důvodu by se měření pH mělo vždy provádět společně s měřením amoniaku.

Doporučené hodnoty amoniaku

 • sladkovodní akvária: < 0,25 mg/l;
 • Malawi-Tanganyika akvária:< 0,25 mg/l;
 • rostlinná akvária (aquascaping): < 0,25 mg/l;
 • mořská akvária: 0-0,25 mg/l;
 • rybníky: < 0,1 mg/l.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • vysvětlitelné nemoci nebo úhyny ryb jsou často příznakem narušení bakteriální rovnováhy: test vody o tom rychle a spolehlivě informuje!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest NH4 (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
11 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

11 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili