JBL ProAquaTest NH4, Náplň

Rychlý test na stanovení obsahu amoniaku!

280,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Varianta: Náplň

Doručení do středa, 10. července

Skladem od 05. července

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • lahvičky s činidly odolné proti otevření dětmi
 • pro sladkovodní a mořská akvária a jezírka
 • jednoduchá a bezpečná kontrola parametrů vody
 • stanovení NH4 a NH3
 • pro nové nárůsty, v případě onemocnění nebo úhynu ryb

Produkt č. JBL-2412200, Obsah: 1 sada, EAN: 4014162241221

Popis

JBL ProAqua Test NH4 je rychlý test pro stanovení obsahu amoniaku ve sladkovodních a mořských akváriích a jezírkách.

Rozklad všech organických látek (zbytků potravy a rostlin, rybích exkrementů) v akváriích a jezírkách probíhá prostřednictvím tzv. dusíkového cyklu. Bílkoviny se přeměňují na amonium a to na dusitany a dusičnany. Za tento proces jsou zodpovědné určité bakterie. Měřením jednotlivých mezihladin amoniaku, dusitanů a dusičnanů lze získat výpovědi o "fungování" systému. Například léky používané k léčbě nemocí ryb mohou poškodit prospěšné čistící bakterie, což vede ke zvýšení hladiny amoniaku a/nebo dusitanů. V dobře udržovaném akváriu s účinným biologickým filtrem zpravidla není amonium měřitelné. Amoniak je rostlinná živina a v nízkých koncentracích není pro ryby toxický. V závislosti na hodnotě pH však může z amoniaku vznikat toxický amoniak (BH3). Z tohoto důvodu by se měření pH mělo vždy provádět společně s měřením amoniaku.

Doporučené hodnoty amoniaku

 • sladkovodní akvária: < 0,25 mg/l;
 • Malawi-Tanganyika akvária:< 0,25 mg/l;
 • rostlinná akvária (aquascaping): < 0,25 mg/l;
 • mořská akvária: 0-0,25 mg/l;
 • rybníky: < 0,1 mg/l.

Náš odborník Oliver Knott doporučuje

 • vysvětlitelné nemoci nebo úhyny ryb jsou často příznakem narušení bakteriální rovnováhy: test vody o tom rychle a spolehlivě informuje!
Výrobce: JBL
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro JBL ProAquaTest NH4 (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
12 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

12 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder