Turtle Island

Myslete na ZÍTŘEK již DNES!

TURTLE ISLAND - přehledně

 • Největší a druhově nejbohatší chovná stanice želv na světě
 • Nezisková zoo kategorie A
 • Vědecký ústav & výzkumné zařízení
 • Útulek pro zvířata & útočiště
 • Vedoucí/zakladatel: Mag. Dr. Peter Praschag

TURTLE ISLAND – v číslech

 • Založil jej v roce 2013 Dr. Peter Praschag (mezinárodně uznávaný vědec a zoolog).
 • 240 druhů želv na 4 lokalitách ve Štýrsku, Rakousko.
 • Celkem 2500 želv
 • 37 druhů z 50 nejohroženějších druhů želv
 • 17 z 19 druhů dvou nejohroženějších rodů (Batagur a Cuora - světový unikát).
 • 800 exemplářů dvou nejohroženějších rodů
 • Úspěšné rozmnožování více než 170 druhů
 • 6 prvních potomků na světě
 • Rozmnožování 35 z 50 nejohroženějších druhů.
 • Rozmnožování 14 z 19 kritických druhů, včetně 3 druhů vyhynulých ve volné přírodě.

TURTLE ISLAND – mise

Již nyní bráníme vyhynutí ohrožených druhů želv.

Z více než 240 druhů v našich stanicích patří 11 druhů mezi 25 nejohroženějších a 35 mezi 50 nejohroženějších. Kromě ochrany a zachování všech druhů želv je naším posláním vyvinout a realizovat moderní a zároveň jedinečný projekt zoologické zahrady, který se zaměřuje na sloučení našich 4 lokalit a opětovné spojení 2500 zvířat.

TURTLE ISLAND – hlavní zaměření

 • Ochranná chovná stanice pro ohrožené druhy želv
 • Uznávaná vědecká instituce (AT033) a výzkumné zařízení zaměřené na ochranu a chov želv.
 • Výzkumná stanice zaměřená na taxonomii, biologii se zaměřením na reprodukční biologii a ekologii želv.
 • Oficiální rezervace pro sladkovodní a suchozemské želvy.
 • Provozovatel a iniciátor národních a mezinárodních reintrodukčních projektů (některé ve spolupráci se Zoo Schönbrunn a dalšími mezinárodními zoologickými zahradami a výzkumnými stanicemi).
 • Vzdělávací kampaně o druzích, zvířatech a spolupráce se školami

TURTLE ISLAND - uznaný v Rakousku jako vědecká instituce a zoologická zahrada kategorie A - má za cíl chovat celosvětově ohrožené druhy želv. Za posledních 40 let vybudovala rodina Praschag, díky neúnavnému nasazení, znalostem a podpoře soukromých dárců, dobrovolníků a pomocníků, největší a nejvýznamnější želví rozmanitost na světě, jejíž další existenci dnes může zajistit pouze informovanost veřejnosti o ochraně druhů, zvířat a přírody a biologické rozmanitosti a finanční podpora ze strany politiky, podniků a společnosti.

Želvy jsou velmi sympatická zvířata, která lze využít ke sdělení myšlenky ochrany druhů.

Výchozí bod!

Před našima očima vymírá více druhů než během nejhorších dob ledových nebo po apokalyptickém dopadu meteoritu před 65 miliony let, který vyhubil dinosaury. Poprvé od vzniku života způsobuje jediný druh - my lidé - katastrofu takového rozsahu:

Šesté velké hromadné vymírání od počátku věků na Zemi. Living Planet Index sleduje populační trendy 3000 druhů a ukazuje, že populace zvířat se v průměru snížily o 50 %! Obzvláště postižené jsou vodní a mokřadní druhy, které za pouhých 40 let ztratily 76 %. Tento alarmující trend bude stát svět miliardy ekonomických ztrát a může dokonce přesáhnout náklady na změnu klimatu. Zachování biologické rozmanitosti je nyní celosvětově považováno za globální politický imperativ. Je nezbytné zacházet s biologickou rozmanitostí jako s přírodním bohatstvím, registrovat ji, rozumně ji využívat a chránit.

Dlouhodobým cílem TURTLE ISLAND je reintrodukce jedinců odchovaných v lidské péči do zemí jejich původu. Toho však lze dosáhnout pouze cílenými osvětovými kampaněmi v zemích původu a dlouhodobou finanční podporou šlechtitelské stanice ve Štýrském Hradci.

Hlavní zaměření TURTLE ISLAND:

Výzkum:

Poznatky o rozmanitosti forem a stavu ohrožení jsou základem pro veškerou ochranu druhů a přírody. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se vědecky prosadili při studiu biodiverzity, zejména želv. Studium zvířat v lidské péči navíc poskytuje důležité poznatky o jejich biologii a ekologii, které lze využít i v zemích původu. V této oblasti máme několik desetiletí zkušeností.

Ochrana druhů (ochranářský chov):

Naše projekty kombinují opatření na ochranu silně ohrožených druhů ex-situ (mimo přírodní stanoviště) s opatřeními in-situ (uvnitř stanoviště), jako je ochrana stanoviště, výzkumné iniciativy v přírodním stanovišti a reintrodukční projekty. Je velmi účelné založit několik chovných skupin i mimo země původu, aby se minimalizovalo riziko katastrof, jako je ohrožení projektu politickými nepokoji nebo nemocemi.

Ochrana přírody:

Kromě toho, že se zaměřujeme na želvy, považujeme za svůj úkol informovat lidi (zejména děti a mládež) o ohrožení a potřebě ochrany světové fauny a naší původní přírody.

Životní podmínky zvířat:

Nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je třetím největším nelegálním obchodem na světě, hned po obchodu s drogami a zbraněmi. Díky neustále se zlepšujícím letištním kontrolám a přísnějším předpisům pro chov zvířat přibývá stále více zabavených volně žijících zvířat. V Evropě je akutní nedostatek útulků, ve většině případů jsou zabavená divoká zvířata distribuována do neprofesionálních útulků pro zvířata v zájmových chovech nebo předávána do zoologických zahrad. Protože v Rakousku žádné takové zařízení neexistuje, spojili jsme naši záchrannou chovnou stanici se záchrannou stanicí pro zabavená divoká zvířata.

Peter Praschag:

„Po celém světě najdeme druhy, jejichž existence v přírodě je ohrožena a téměř neexistuje. Zde ve Štýrském Hradci umožňujeme, díky neúnavnému úsilí celého vědeckého týmu a ošetřovatelů zvířat, stejně jako díky pomoci dobrovolníků, chov těchto vzácných druhů. Bez Turtle Island by mnoho nádherných druhů želv již vyhynulo.."

Příspěvky na TURTLE ISLAND:

 • Turtle Island
 • Ochranářská chovná a výzkumná stanice pro želvy
 • Číslo sdružení útulků pro zvířata: 310147063
 • Puntigamerstraße 7 I 8041 Graz
 • office@turtle‐island.at
 • www.turtle‐island.at
 • IBAN: AT24 1200 0100 0741 0201 ∙ BIC: BKAUATWW

Společnosti podléhající zdanění v Rakousku (§ 4a odst. 2 Z. 3 Zákon o dani z příjmu, rejstřík: NT3539) nebo v Americe (osvobozeno od daně 501(c) (3); DIČ: 83-1706767), stejně jako soukromé osoby, jsou daňově uznatelné jako náklady na podnikání nebo v rámci daňového posouzení zaměstnanců.